top of page

ליווי עבודות גמר

Reviewing Essay

כיצד ניטיב ללוות את תלמידינו ותלמידותינו בדרכם להפוך לחוקרים וכותבים עצמאיים?

מתוך ההכרה כי כתיבת עבודת גמר היא פעולה אינדיבידואלית וכי כל מלווה, מנחה ותלמיד ניגשים אל המלאכה בדרכם הייחודית, במהלך ההשתלמות נתנסה בעצמינו בכתיבת עבודת חקר בזעיר-אנפין ונהיה הכותבים וגם המלווים של עצמינו. כך נוכל להיזכר בחדווה ובאתגר שבעריכת מחקר ובטקטיקות השונות בהן ניתן לגשת, הן ככותבים והן כמלווים, אל שלבי המחקר והכתיבה השונים. מתוך כך שנעמוד על השלבים העיקריים שעוברים הכותבים במהלך החקר - מחיפוש הנושא וניסוח השאלה ועד לגיבוש העבודה ועריכתה – נלמד זה מזה ונזקק דרכים וגישות שיעזרו לתלמידים לצלוח אותם שלבים בשמחה ובהצלחה. תוך כדי התנסות, נשוחח על החשיבות של כל שלב בהתפתחותו של תלמידינו כחוקרים עצמאיים ונלמד כיצד אנו כמלווים יכולים להעצים את תהליך הלמידה של תלמידנו הכותבים.

 

ההשתלמות תעשה שימוש גם בשיטות של כתיבה וחשיבה שיעזרו לנו לזקק את הגישה האישית של כל אחד כמתנסה בכתיבת עבודה וכמלווה, ובאמצעות שיטות הכתיבה והחשיבה נבנה כלים שיסייעו לתלמידינו להפוך לחוקרים ולכותבים בטוחים ועצמאיים.

 

הסדנה מותאמת במיוחד למורים המלווים או מנחים תלמידים בכתיבת עבודות גמר, מתקיימת בקבוצות אינטימיות, בהשתלמות מקוונת או פנים אל פנים, ומזכה את המשתתפים ב-30 שעות גמול עם ציון.

bottom of page